About me

บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด (Holistic Development Center Co., Ltd) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

1. กลุ่ม ที่ปรึกษา วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนากลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ การพัฒนาองค์กร การบริหารคน ให้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ

2. กลุ่มแพทย์จิตเวช ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Cognitive Behavior Therapy (CBT) โดยใช้เทคนิคนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยบุคคลผู้ต้องการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตและคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวมทั้งผู้ที่มีอาการด้านจิต ประสาทเช่น เครียด วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ ฯลฯ

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมและหลักสูตรเพื่อการพัฒนาองค์กรที่มีประสบการณ์และความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนา รวมถึงสร้างสรรค์ Solution ที่ตอบโจทย์เพื่อนำสู่การพัฒนาแบบองค์รวม

image-0
image-1
image-large-0
Holistic Development Center

OUR VISION

“We aim to be leading partner in developing individual and organization for top executives who value and consider development seriously as a means to achieve their vision.”

“เรามุ่งเป็นพันธมิตรชั้นนำในการพัฒนาคนและองค์กรให้กับผู้บริหารระดับสูง ผู้เล็งเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อเป็นวิถีทาง ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “

OUR MISSION

“We seek to understand our customers’ need, manage network of expert in various areas, formulate promising alternatives and mutually reach holistic development solutions that not only best suit their need but also are practical and can be proved to benefit our customers in both short term and long term.”

“เรามุ่งทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า บริหารเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ พัฒนาทางเลือกที่เหมาะสม และร่วมมือกับลูกค้าในการบรรลุข้อสรุปในวิธีการในการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์กับลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”

OUR CORE VALUES

Customer focus

ลูกค้าและพันธมิตรคือคนสำคัญที่สุดในการให้บริการของเรา

Initiative

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

Teamwork

การทำงานเป็นทีมที่สอดคล้อง ให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Respect

การเคารพซึ่งกันและกันที่จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นและการพัฒนา

Accountability

ความรับผิดชอบที่มากกว่าความรับผิดชอบ นำไปสู่ผลลัพธ์ดีที่สุดทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

OUR SERVICE

Training

Consulting

Online Learning

ONLINE LEARNING EXAMPLE COURSE

Blog

มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)